پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ,23 May 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
ساختمان تاریخی راه آهن میرجاوه با ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻌﻤﺎري ﻏﺮﺑﻲ آماده بازدید گردشگران نوروزی است.
به گزارش سرویس اجتماعی عصرهامون، به نقل از پایگاه خبری لادیز؛میرجاوه از شهرهای سوق الجیشی استان سیستان و بلوچستان است که دروازه ورود شبه قاره و پاکستان به ایران و اروپا محسوب می شود و در اواخر قاجار و اوایل پهلوی این منطقه تحت سیطره نیروهای انگلیسی بود و برای اینکه بتوانند با سرعت بیشتر نیروها و تجهیزات خود را به شوروی ارسال کنند، اقدام به احداث خط آهن در این منطقه کردند.
راه آهن میرجاوه در ابتدا کاربرد نظامی داشته چراکه این مسیر نزدیک ترین راه برای رسیدن به شوروی ‏سابق بود، این مسیر ریل راه آهن صد ساله، معروف به خط عریض است که از کویته پاکستان شروع شده و تا زاهدان ادامه دارد.
 
 


ساختمان راه آهن میرجاوه در خیابان فرخی سیستانی و روبروی ایستگاه راه آهن جدید در بافت قدیمی شهر واقع شده است که در سال 1385 در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.
این اﺛﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺰا که از جنوب به ﺷﻤﺎل در ﻣﺠﺎورت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه است، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮاي ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻮار و تیر ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي رﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ریل ساخته شده است ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ آن ﻣﺘﺸﻜﻞ از شش اﺗﺎق که ﻫﺮ اﺗﺎق ﻳﻚ درب ﻣﺠﺰا دارد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره دو ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ که اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻳﻜﻲ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های اداري راه آﻫﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﻣﺤﺴﻮب می شد.
ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ داراي رواﻗﻲ در ﻋﺮض ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﺳﻘﻔﻲ ﻣﻮرب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﻮار ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ های ﻧﺨﻞ ﭘﺮ ﺷﺪه  و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻫﮕﻞ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻳﻮارﻫﺎ از داﺧﻞ ﺑﺎ ﮔﭻ و از ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻛﺎﻫﮕﻞ اﻧﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﺳﻪ بزرگ ترین ساختمان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺪﻳﻢ راه آﻫﻦ ﻣﻴﺮﺟﺎوه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ شده ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ را ﺷﺎﻣﻞمی ﺷﻮد ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ شامل ﺧﺸﺖ و آﺟﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و اﺳﻜﻠﺖ و اﻟﻮار و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ در ﭘﻮﺷﺶ سقف است.
 
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میرجاوه در گفت و گو با خبرنگار لادیز، بیان کرده است که مرمت ساختمان تاریخی راه آهن میرجاوه در سال جاری با اعتباری بالغ بر 500میلیون ریال انجام شده است
‎عبدالله کرد گفته است که در این فصل از مرمت، لایه برداری کاهگل پشت بام، آواربرداری، لایه برداری کاهگل دیوار‌های داخلی و بیرونی ‏ساختمان، تسطیح و محوطه سازی، اجرای کاهگل پشت بام و دیوار‌های مجموعه و گچ کاری داخل ساختمان انجام شده است‎.
‎  مسئول میراث فرهنگی شهرستان میرجاوه اذعان کرده است که نصب درب و ‏پنجره‌های داخل و ورودی ساختمان، تعویض تراورس‌های آسیب دیده، کف سازی داخل و تراس بیرون ساختمان نیز از دیگر اقدامات انجام شده برای بازسازی ساختمان تاریخی راه آهن میرجاوه است.


انتهای پیام//
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۰۹۸۴۰


ارسال