پيوندها
پایگاه های خبری
# #
مسئولین و شخصیت های استان
ادارات و نهاد های استان
# #
بهداشتی پزشکی
# #
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود