> ارسال اين مطلب به دوستان - مدرس خیابانی در زمره استانداران ضعیف دولت سیزدهم | عصر هامون

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدرس خیابانی در زمره استانداران ضعیف دولت سیزدهم )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود