آمار نظرات
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
% ۸.۶
خیر
% ۳۶
اصلا پیگیری نمی شود
% ۵۵.۴
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود