پيوندها
پایگاه های خبری
# #
مسئولین و شخصیت های استان
ادارات و نهاد های استان
# #
بهداشتی پزشکی
# #
مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها