> ارسال اين مطلب به دوستان - مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی خط قرمز ما هستند در حوزه امنیت با هیچ کسی تعارف نداریم کسی که مطالبه به حق دارد، بانک و مدرسه آتش نمی زند | عصر هامون

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی خط قرمز ما هستند/ در حوزه امنیت با هیچ کسی تعارف نداریم/ کسی که مطالبه به حق دارد، بانک و مدرسه آتش نمی زند ))