ارسال اين مطلب به دوستان

((  اغتشاش گران خسارات هنگفتی به شهر و شهرداری وارد کردند/ پرسنل را کتک و خودروهای خدمات شهری را آتش زدند ))