آمار نظرات
مهم‌ترین اولویت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
تلاش برای تکمیل دو بانده کردن راه‌های منطقه و افزایش بزرگراه
% ۵۸.۴
تلاش در راستای گسترش اشتغال و جذب سرمایه‌گذار در منطقه
% ۱۶.۴
تلاش در راستای حقابه هامون و انتقال آب از دریای عمان
% ۲۳
تلاش در راستای رفع کمبود معلم
% ۱.۱
تلاش جهت رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم
% ۱.۱
جمع کل: ۳۶۵ رأی
مهم‌ترین اولویت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
تلاش برای تکمیل دو بانده کردن راه‌های منطقه و افزایش بزرگراه
تلاش در راستای گسترش اشتغال و جذب سرمایه‌گذار در منطقه
تلاش در راستای حقابه هامون و انتقال آب از دریای عمان
تلاش در راستای رفع کمبود معلم
تلاش جهت رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم