آمار نظرات
مهم‌ترین اولویت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
تلاش برای تکمیل دو بانده کردن راه‌های منطقه و افزایش بزرگراه
% ۴۵.۵
تلاش در راستای گسترش اشتغال و جذب سرمایه‌گذار در منطقه
% ۲۳.۸
تلاش در راستای حقابه هامون و انتقال آب از دریای عمان
% ۲۸.۷
تلاش در راستای رفع کمبود معلم
% ۰.۸
تلاش جهت رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم
% ۱.۲
جمع کل: ۲۴۴ رأی
مهم‌ترین اولویت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
تلاش برای تکمیل دو بانده کردن راه‌های منطقه و افزایش بزرگراه
تلاش در راستای گسترش اشتغال و جذب سرمایه‌گذار در منطقه
تلاش در راستای حقابه هامون و انتقال آب از دریای عمان
تلاش در راستای رفع کمبود معلم
تلاش جهت رفع کمبود پزشکان در مناطق محروم