آمار نظرات
مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
% ۴۷.۸
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
% ۲۱.۷
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
% ۱۳
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها
% ۱۷.۴
مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها